Hanken främjar sitt samverkansarbete genom en integrerad alumni- och fundraisingorganisation

MiraBlog

Psst, scroll down for an english version.

Innan Hanken började arbeta med Mira fanns flera behov inom alumni och fundraising. Idag arbetar lärosätet med en lösning som stöttar flera behov. Alumni- och fundraisingarbetet är integrerat vilket främjar samverkansarbetet och gör arbetet med de externa relationerna effektivare.

Brett behov över verksamheten

UtskriftHanken behövde en lösning för att effektivisera verksamheten och hålla koll på arbetet med de externa relationerna. Lärosätet såg också problematiken med personberoende arbete. Camilla Wardi arbetar som fundraisingansvarig på Hanken och har bland annat varit med och byggt upp Hankens kampanjarbete.

– Behovet av att kartlägga våra alumner var enormt. Inom fundraising saknade vi stöd för att registrera donationer på alumner och att följa upp donatorrelationer och stewardship. Vi hade även identifierat konsekvenserna med personberoende arbete. Idag har vi stöd för detta och vårt system eliminerar en struktur där informationen om lärosätets relationer finns på enskilda personers desktop. Nyanställda kan dessutom enkelt sätta sig in i sitt arbete eftersom att allt finns loggat, säger Camilla Wardi.

Stöd för Pledge och Onlinedonationer stöttar lärosätet såväl som donatorerna

Inom fundraising är det viktigt att kunna erbjuda donatorer möjligheten att dela upp sin gåva över tid; en Pledge. Camilla och hennes kollegor hanterar Pledge strukturerat med hjälp av systemet.

– Systemstöd för Pledge är extremt viktigt för att säkerställa att Hanken är och arbetar konsekvent. Till exempel i vår externa kommunikation. Men det förenklar inte bara vårt arbete, donatorer uppskattar erbjudandet om att dela upp sin gåva över tid, säger Camilla.

Privata donationer kommer allt mer in som onlinedonationer. Via Hankens hemsida kan man donera online och gåvan synkas automatiskt till en person i systemet.

– Onlinedonationer är ett bra erbjudande till donatorerna och hjälper oss att spara tid eftersom de är arbetsdryga att registrera manuellt. Vi försäkrar oss dessutom om att vi har rätt uppgifter om personen, säger Camilla.

Stöd för fundraising och alumni i samma system; en framgångsfaktor

Hanken ReturnsFundraisingkampanjen HANKEN RETURNS lanserades 2014 och sträcker sig till mitten av 2017. Ett av målen är att 10 % av alumnerna ska donera i kampanjen. Alumnirelationerna är därför en viktig ingrediens i fundraisingarbetet.

– Fundraisingavdelningen arbetar aktivt för en nära kontakt med våra alumner. Ett av våra mål är att ingen – efter kampanjen – ska säga; vi kände inte till HANKEN RETURNS. Vi är extremt tacksamma över att vi har information och stöd för fundraising och alumni i samma system. Våra alumner är viktiga ingångar till företag och stiftelser såväl som enskilda privatpersoner, säger Camilla.

Avslutningsvis berättar Camilla att det är en framgångsfaktor att ha ett system för flera relationer. Att dela data och samtidigt kunna begränsa tillgängligheten av känslig information – och således förvalta lärosätets förtroende och relation till alumner och donatorer professionellt. Ett viktigt stöd i Hankens samverkansarbete med det omgivande samhället.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus!
Magnus Bratt, CEO
magnus.bratt@mira.se

Och läs mer om HANKEN RETURNS!


Hanken strengthens collaboration through an integrated alumni and fundraising organization

Before Hanken started working with Mira they had several needs within alumni and fundraising. Today the university uses a solution that supports several needs. The alumni and fundraising work is integrated, which supports collaboration projects and makes the work with external relations more efficiently.

Many challenges over the organization

UtskriftHanken needed a solution to improve the efficiency within in the organization and to keep track of the work with the External Relations. The university also saw the problem withinformation and tasks that were dependent on specific individuals. Camilla Wardi works as Fundraising Manager at Hanken and has, among many other things,been involved in building Hanken’s fundraising campaign structure.

– The need to map out our alumni was huge. Within fundraising, we lacked the support to register donations of alumni and to follow up on donor relations and stewardship. Also, we identified the consequences with work that were dependent on specific individuals. Today we have a good solution for this. The system eliminates a structure where information about our external relations is placed on an individual’s desktop. And new employees can easily be introduced into their work since everything is logged, says Camilla Wardi.

Support for Pledge and Online Donations supports the university as well as the donors

Within fundraising it is important to offer donors the possibility to divide their gift over time; a pledge. Camilla and her colleagues manages Pledge structured with help from the system.

– A system that supports Pledge is extremely important to ensure that Hanken is perceived as and works consistently. For example in our external communication. But it does not only simplify our work, donors appreciate the offer to divide their gift over time, says Camilla.

Private donations are more often being received as online donations. Via Hanken’s website it is possible to donate online and the gift is automatically synchronized to a person in the system.

– Online Donations is a good offer to donors and helps us to save time since they are time consuming to register manually. We also ensure that we have correct information about the person, says Camilla.

Support for fundraising and alumni in the same system; a success factor

Hanken ReturnsThe fundraising campaign HANKEN RETURNS was launched in 2014 and reaches to the middle of 2017. One goal is that 10% of the alumni are going to donate. Alumni relations is an important ingredient in the fundraising work.

– Our Fundraising department is actively working in close contact with our alumni. One of our goals is that no one – after the campaign – is to say; we did not know HANKEN RETURNS.We are extremely grateful that we have information and support for fundraising and alumni in the same system. Our alumni are essential entrances to companies and foundations as well as private individuals, says Camilla.

Lastly, Camila says that it is a success factor to have one system for multiple relationships. Sharing data and at the same time be able to restrict the availability of sensitive information – and thus manage the university’s trust and relationship with alumni and donors professionally. An important support to Hanken’s work with collaboration with the surrounding community.

Want to know more?

Contact Magnus!
Magnus Bratt, CEO, magnus.bratt@mira.se

And read more about HANKEN RETURNS!

[share title=”Share this with others!” facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true” email=”true”]