”Det känns spännande att vara med och utveckla ett nytt system”

Johan JohannessonCRM, VFU

I höst bygger Mira och Högskolan Dalarna upp en ny VFU-modul – för att förenkla hanteringen av praktikplatser för blivande sjuksköterskor. Förhoppningen är att gå från tungrodd administration till ett effektivare arbetssätt, med bättre överblick och ökad säkerhet.

Högskolan Dalarnas team för VFU vårdutbildning – från vänster Suzan Jacobs., Johan Hedman, Maria Neljesjö och Joacim Larsen.

– Vi vill få in allt i ett gemensamt system. Det kommer att ge oss bättre överblick över studenterna, de olika behörighetskraven samt alla kursregistreringar, säger Maria Neljesjö, studierektor för sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna.

– Med system som pratar med varandra hoppas vi kunna skapa en säkrare hantering av praktikplatser, med mindre administration. Med all data i samma system slipper vi ha en mängd filer öppna samtidigt, vilket kan leda till att vi missar något. Att de externa aktörerna kan gå in i systemet och själva bekräfta sina praktikplatser bidrar också till en högre säkerhet, säger Suzan Jacobs, koordinator på sjuksköterskeprogrammet och ansvarig för VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna omfattar 700 studenter som alla ska göra praktik sju gånger, inom sju olika praktikområden. Fördelningen av praktikplatser är med andra ord ett grannlaga jobb, med mycket att hålla reda på och ta hänsyn till.

Tre olika huvudmän
– För det första är praktikplatserna fördelade på tre olika huvudmän: Region Dalarna, 16 kommuner samt några privata vårdaktörer. För det andra ska vi ta hänsyn till var i Dalarna studenten bor eller har arbetat. För ingen bör göra praktik på sin gamla arbetsplats eller vårda en nära anhörig eller släkting, säger Maria Neljesjö.

– Alla praktikområde har dessutom olika behörigheter, så det blir mycket manuellt klickande. Därför känns det spännande att få vara med och utveckla ett nytt system med en direkt koppling till Ladok. Med det nya systemet kommer vi att kunna göra säkrare placeringar, säger Suzan Jacobs.

VFU-modulen utgår från projektgruppens kravspecifikation, där kravet på Ladok-koppling tydligt finns med. Modulen kommer att ha tre ingångar: en för studenter, en för högskolans administratörer och en för vårdgivare.

Koppling till Ladok
Johan Hedman, systemförvaltare, och Joacim Larsen, avdelningschef på Institutionen för vårdvetenskap, ingår också i projektgruppen som skapar den nya VFU-modulen, tillsammans med Mira.

– I stället för dagens tidsödande manuella hantering och överföring av information ser vi fram emot system som pratar med varandra. Det hoppas vi ska minska risken för fel, leda till färre mejlväxlingar och även skapa bättre styrning. I det nya systemet kommer det att ligga ett tydligare ansvar på studenterna att göra en del av arbetet själva, säger Joacim Larsen.

Förhoppningen är att den nya modulen även ska underlätta vid fakturering.

Minska antalet felkällor
– Vi hoppas kunna minska antalet felkällor vid fakturering. Det kommer att underlätta för oss, våra chefer och våra externa kontakter samt öka säkerheten, säger Maria Neljesjö.

– Det är på tiden att vi får arbeta i ett modernt system och därmed kan lämna Excel och många mejl bakom oss. Jag ser fram emot att slippa stress och press, säger Suzan Jacobs.

– Jag måste också säga att Mira har varit otroligt lyhörda och lätta att jobba med. De har tagit sig tid att lyssna på våra behov och vill verkligen förstå. De hittar alltid lösningar utifrån det vi har beskrivit, säger Maria Neljesjö.

Ser ni några utmaningar?

– Att lansera något nytt bär alltid med sig en viss osäkerhetsfaktor. Systemet ska in på över 100 olika praktikenheter och det är många som ska skolas in i det. Men vi kommer att göra inskolningen på ett lugnt sätt, säger Maria Neljesjö.

– Jag tycker att det känns allmänt tryggt just nu. Men absolut, jämfört med lärarutbildningens VFU-modul, så har vi klart fler aktörer nu. Men vi litar på Mira. Jag vet också att de som arbetar med Miras VFU-modul på lärarutbildningen är väldigt nöjda, säger Johan Hedman.

– Jag är inte heller orolig. Vi känner våra externa aktörer och har testat digital signering med några, vilket gick väldigt smidigt. Det som eventuellt kan hända är förseningar, men då har vi ett befintligt system att ta till, säger Joacim Larsen.

Tanken är att den nya VFU-modulen ska vara färdigutvecklad vid årsskiftet 2023/2024, för att testas under våren och sedan tas i bruk fullt ut höstterminen 2024.