Release #29639 for Mira ERM BASE and Mira Alumni Relations

MiraBlog

This release includes new features and improvements in our products Mira ERM BASE and Mira Alumni Relations. Such as new design and functionality for person lists and key numbers for the portal directly on your Dashboard.
New person lists in Relationship Management – Mira ERM BASE Express

The new person lists in Relationship Management offers you the ability to work more dynamically with lists. It is possible to sort and filter the lists directly in the system, and to save your own lists based on the columns selected. The design is also redesigned, which changes the way you can work with lists, and what you can do with them. Which provides an improved usability.

Find more inspiration and information about the new person lists in our knowledge base!

29639 - personlista 1.png

29639 - personlista 2.png

New design on the tabs “overview” and “contact information” for organizations in Relationship Management – Mira ERM BASE Express

The new design for the tabs “overview” and “contact information” is better looking, more worked through, and a better match against PAR imports. A new address field “billing address” is now available and you are also offered a quick overview of everything you need to keep tack of for for the specific organization.

29639 - översikt org.png

29639 - kontaktuppgifter org.png

Improvements in the left menu – Mira ERM BASE Express

We have made some minor improvements in the left menu. Offering you a better and more organized navigation – and a left menu that is more intuitive and easier to navigate.

29639 - navigering.png

A new tab “Portal” on the person profile in Relationship Management – Mira Alumni Relations Express

A brand new tab called “Portal” is now available on the person profile of Relationship Management. The tab has a separate and good spot for the content, which helps you to quickly, gathered, and easily can view information about the person’s presence and activity in the portal.

29639 - portal flik.png

Statistics for the portal directly on your Dashboard in Relationship Management – Mira Alumni Relations Express

You can now see statistics and key numbers for the portal directly via your the Dashboard. It is also possible to filter the statistics based on specific time interval directly from your Dashboard. This helps you to keep track of the activity in the portal, if specific activities has given effect, or if any action is required.

29639 - nyckelta.png

Group member’s e-mail addresses directly in the portal – Mira Alumni Relations Express

It is now possible for group administrators to see group members’ email addresses directly in the portal. This makes it easier to access recipients to yours mailings directly from the portal. Through one click of a button you will receive e-mail addresses, which can be copied directly to your mailing or email.

29639 - grupp epost.png

Want to know more?

Do you want to know more about how you and your organization can benefit from the news in this release? Or if you have general queastions about it. Contact us! Reference number to the release is #29639.

Do not have a contact person? Contact Marcus!
Marcus Antonsson
Director of Marketing, Sales and Client Relations
marcus.antonsson@mira.se

Release #29639 för Mira ERM BASE och Mira Alumni Relations

Denna release innehåller nya funktioner och förbättringar i produkterna Mira ERM BASE och Mira Alumni Relations. Till exempel ny design och funktionalitet för personlistor och nyckeltal för portalen direkt på Dash Board.
Nya personlistor i Relationship Management – Mira ERM BASE Express

De nya personlistorna i Relationship Management gör det möjligt att arbeta mer dynamiskt mer personlistor. Det är bland annat möjligt att sortera och filtrera listorna direkt i systemet och att spara sina egna listor utifrån vilka kolumner man valt. Designen är även omgjord vilket förändrar sättet du kan arbeta med listorna på, och vad du kan göra med dem. Vilket erbjuder en förbättrad usability.

Hitta också mer inspiration och information om de nya personlistorna i vår knowledge base!

29639 - personlista 1.png

29639 - personlista 2.png

Ny design på flikarna “översikt” och “kontaktuppgifter” för organisationer i Relationship Management – Mira ERM BASE Express

Den nya designen på flikarna “översikt” och “kontaktuppgifter” är snyggare, mer genomarbetad och matchar bättre mot PAR-importer. Ett nytt adressfält för fakturaadress finns nu tillgängligt och du erbjuds även en snabb överblick på allt du behöver ha koll på för den specifika organisationen.

29639 - översikt org.png

29639 - kontaktuppgifter org.png

Förbättringar i vänsternavigeringen – Mira ERM BASE Express

Mindre förbättringar i vänstermenyn är gjorda. Därmed erbjuds du en bättre och mer organiserad navigation och en vänstermeny som är mer själv-förklarande och lättare att hitta i.

29639 - navigering.png

Ny flik “Portal” på på personprofilen i Relationship Management – Mira Alumni Relations Express

En helt ny flik med namnet “portal” är nu tillgänglig på personprofilen i Relationship Management. Fliken har en separat och bra plats för innehållet, vilket gör att du nu snabbt, samlat och enkelt kan se information om personens närvaro och aktivitet i portalen.

29639 - portal flik.png

Statistik för portalen direkt på Dashboard i Relationship Management – Mira Alumni Relations Express

Nu tilldelas statistik och nyckeltal för portalen direkt via din dashboard. Det går även att direkt från dashboard filitrera statistiken utifrån särskilda tidsintervall. Detta hjälper dig på således vis att på en daglig basis hålla koll på aktiviteten i portalen, om särskilda aktiviteter givit effekt eller om åtgärder behöver vidtas.

29639 - nyckelta.png

Gruppmedlemmarnas e-postadresser direkt i portalen – Mira Alumni Relations Express

Det är nu möjligt för gruppadministratörer att se gruppmedlemmarnas e-postadresser direkt i portalen. Därigenom möjliggörs enklare tillvägagångssätt för utskick direkt via portalen. Genom ett knappklick erhåller du e-postadresserna, som sedan kan kopieras direkt till ditt e-postutskick eller mail.

29639 - grupp epost.png

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du och din organisation kan dra nytta av nyheterna i releasen, eller om du bara har frågor kring den. Kontakta oss! Referensnummer till releasen är #29639.

Har du ingen kontaktperson? Kontakta Marcus!
Marcus Antonsson
Director of Marketing, Sales and Client Relations
marcus.antonsson@mira.se