Release #29978 for Mira ERM BASE and Mira Alumni Relations

MiraBlog

This release contains new functionality and improvements in our products Mira ERM BASE and Mira Alumni Relations. It includes functionality that supports you in statistical work regarding persons and alumni engagement – plus expanded opportunities for advanced queries.
Statistics for persons – Mira ERM BASE Express

Via manage queries you can now find a whole new page that displays statistics about the persons in the query. The page shows demographics, career information, educational background and the relationship to your organization.

Reports for contact notes and upcoming tasks – Mira ​ERM BASE Express

A new report that makes it possible to see contact notes and tasks from a query is now avalible. The report helps you to get an overview of an internal team’s contact activities. And you can also list all tasks to get a total activity report.

Query based on “include/exclude” in the box User Info – Mira ​ERM BASE Express

You can now make more advanced queries based on user information. This makes it possible for you to work more flexibly with your query. By using the “include” or “exclude” you can quickly and easily find a specific type of user group. This can be useful when, for example, you want to send targeted mailings or do statistical work.

Report over alumni engagement – Mira Alumni Relations Express

A new report that shows information about the group member’s commitment to the institution is now avalible. The report is easy to download and provides a good basis for further statistics and analysis.

News and events from groups can be displayed on the portal’s start page – Mira Alumni Portal Express

The start page in the portal aims to show relevant information for alumni. It is now possible to show the central news, news from specific groups, and calendar events directly on the alumni portal’s start page.

New widget on the start page – Mira Alumni Portal Express

You can now find a new widget on the portal’s start page, which shows you the number portal members in the alumni network, my contacts and a direct link to my class. The number of portal members quickly provides you with information about the number of members in the alumni portal – and by one simple click, all the members are shown. My class is intended to make it easier to find potential contacts and classmates, and my contacts shows a summary of your particular network.

Want to know more?

Do you want to know more about how you and your organization can benefit from the news in this release? Or if you have general questions about it. Contact us! Reference number to the release is #29978.

Do not have a contact person? Contact Marcus!
Marcus Antonsson
Director of Marketing, Sales and Client Relations
marcus.antonsson@mira.se / +4673-633 50 90

 

Release #29978 för Mira ERM BASE och Mira Alumni Relations

Denna release innehåller ny funktionalitet och förbättringar i produkterna Mira ERM Grund och Mira Alumni Relations. Releasen innehåller bland annat funktionalitet som stödjer dig i statistikarbetet gällande personer och alumniengagemang – plus utökade möjligheter för avancerade urval.
Personstatistik – Mira ERM Grund Express

Via behandla urval finns nu en helt ny sida som visar statistik över personerna i urvalet. Statistiken visar demografi, yrkesinformation, utbildningsbakgrund och relation till din organisation.

Rapport över kontaktnoteringar och kommande uppgifter – Mira ERM Grund Express

En ny rapport som gör det möjligt att se kontaktnoteringar och uppgifter för interna användare från ett sparat urval finns nu tillgänglig. Rapporten hjälper dig att erhålla en god överblick på en intern grupps aktivitet – och du kan även lista alla uppgifter för att få en fullständig aktivitetsrapport.

Urval på “inkludera/exkludera” i boxen användarinformation – Mira ​ERM Grund Express

Du kan nu göra mer avancerade urval baserat på användarinformation. Detta gör det möjligt för dig att arbeta mer flexibelt med ditt urval. Genom att använda “inkludera” alternativt “exkludera” hittar du snabbt och enkelt en specifik typ av användargrupp. Detta kan vara användbart vid till exempel ett riktat utskick eller vid statistikarbete.

Rapport över alumniengagemang – Mira Alumni Relations Express

En ny rapport finns nu tillgänglig som tilldelar gruppadministratörerna information om gruppmedlemmarnas engagerade till lärosätet. Rapporten är enkel att ladda ned och utgör ett bra underlag för vidare statistik och analys.

Nyheter och kalenderhändelser ​från grupper kan visas ​på startsidan i portal – Mira Alumni Portal Express

Starsidan i portalen syftar till att visa relevant information för alumnen. Det är nu möjligt att se centrala nyheter, nyheter från sin grupp och kalenderhändelser direkt på startsidan i portalen.

Ny widget på startsidan – Mira Alumni Portal Express

Nu finns en ny widget på portalens startsidan som visar antal portalmedlemmar i nätverket, mina kontakter och en direktlänk till min klass. Antal portalmedlemmar delger dig snabbt och direkt information om antal medlemmar i portalen – och genom ett enkelt knapptryck visas alla medlemmar. Min klass syftar till att lättare kunna hitta tänkbara kontakter och klasskamrater och mina kontakter visar en summering på just ditt nätverk.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du och din organisation kan dra nytta av nyheterna i releasen? Eller har du frågor kring den? Kontakta oss via din kontaktperson. Referensnummer till releasen är #29978.

Har du ingen kontaktperson? Kontakta Marcus!
Marcus Antonsson
Director of Marketing, Sales and Client Relations
marcus.antonsson@mira.se / 073-633 50 90