Release #19473. Email campaigns with tracking and automatic management of bounces

MiraBlog

Automatic managing of email returns

Mira has a new infrastructure for email distribution, which among other things means that the system automatically can manage email bounces when you do a mail campaign and mark these addresses as undeliverable.

Email bounces can for example be based on that the domain does not exist: magnus@miraaaa.se or that the email address does not exist: donald.duck@mira.se. Email addresses that generate bounces are marked as undeliverable, if the reason for return is permanent.

On the page “Make Query” you can make a query for all persons in the system that have the flag “undeliverable email”.

When you make an email campaign from the system using a query, the email addresses that are marked as undeliverable are excluded (blocked).

Log of email bounces

There is a log over the system’s email bounces and bounce types. The log is available from the left menu under the menu “Email”. It is possible to filter on email, time period, and bounce type.

Campaign History

Under the headline “Email” in the left menu a new page is now available: “Previous Campaigns”. This page shows all campaigns made by an internal user in the system. All campaigns show information about the sender, sent date, intended recipients, blocked recipients and the number of email delivered.

You can filter the mailings by entering “Subject”, “Date” or “Created By”. The results can be downloaded to an Excel report.

Integration with Contact Notes

All email sent via the system are saved as a contact note. It is possible to see if the mail has been delivered or if it generated a bounce.

Minimizes the risk of email ending up in spam filter

In order to offer high performance for large campaigns and minimize the risk that email from the system gets caught in spam filter, all email are now sent from NE/5 and from a certified and approved domain, mnsvc.com. This means no changes for the recipient of the email. When the person clicks “reply”, the email is sent as usual to the system’s email.

Attachments

It is now possible to attach files up to 5 MB per campaign. The previous limitation for the number of recipients (*size of attachment) disappears.

Svenska:

Automatisk hantering av e-postreturer

Mira har fått en ny infrastruktur för e-postutskick vilket bland annat medför att systemet automatiskt kan hantera e-postreturer vid ett utskick och markera dessa adresser som olevererbara.

Exempel på e-postreturer kan till exempel bero på att domänen inte finns (ex magnus@miraaaa.se) eller att e-postadressen inte finns (ex kalleanka@mira.se). E-postadresser som ger upphov till returer markeras som olevererbara, om orsaken till returen är permanent.

På sidan “Gör urval” går det att göra urval på samtliga personer i systemet som har flaggan “olevererbar” e-post.

När du gör ett e-post utskick från systemet till ett urval personer exkluderas de e-postadresser som har olevererbara adresser.

Logg över e-postreturer och vad orsaken till returen är

Det finns en logg över systemets e-postreturer och vad orsaken till returen är. Loggen nås från vänstermenyn under menyn “E-post”. Det går att filtrera på e-post och tidsperiod.

Utskickshistorik

Under rubriken “E-post” i vänstermenyn når man numera en ny sida “Tidigare utskick”. Denna sida visar alla e-postutskick som gjorts av en intern användare i systemet. Information visas vid varje utskick som till exempel vem som gjorde utskicket och när, tänkta mottagare och blockerade mottagare samt hur många e-post som levererades.

Det går att filtrera bland utskicken genom att ange “Ämne”, “Datum” eller “Skapad av”. Resultatet går att ladda ner till en Excel-rapport.

Integration med kontaktnoteringar, med leveransinformation

Alla e-postutskick via systemet sparas som en kontaktnotering. Det går att se om e-postmeddelandet har levererats eller genererat en studs.

Minimerar risken att e-post hamnar i spamfilter

För att erbjuda hög prestanda för stora utskick samt minimera risken att e-post från systemet fastnar i spamfilter skickas numera samtliga mail från NE/5 från en certifierad och godkänd domän, mnsvc.com.

För mottagaren av e-posten medför detta inte någon ändring – när personen trycker på reply så skickas e-posten som vanligt till systemets e-postadress.

Bifogade filer

Det går numera att bifoga filer upp till 5 MB per utskick – begränsningen som tidigare fanns gällande antal mottagare * bilagstorlek förrsvinner.