Mälardalen University manages their Alumni Relations successfully, using their integrated CRM Solution and Mira My Alumni Page

Magnus BrattOur customers

In autumn 2014 Mälardalens University in collaboration with Mira Network started the development of what today is called My Alumni Page. A responsive solution for alumni organisations – fully integrated with Mira’s CRM. Today Mälardalen University have a modern and successful alumni organization with support from their integrated CRM Solutions, including My Alumni Page. And those who work within the alumni organization are experiencing a big improvement in how the alumni are offered to keep their relationship to the University when they graduate.

mdh logganMälardalen University is characterized by close cooperation with companies and the public sector in the region. The University’s increased focus on collaboration, the need for a modern solution for the alumni organization, a better overview of their external relations and administrative relief led to a strategic choice. An integrated CRM solution that supports multiple departments. The solution supports the work with alumni relations, fundraising and event management. The also strategically selected integrations with Ladok and LinkedIn caters the University with automated and high-quality data. The solution lays the foundation for collaboration projects of various character and provides good opportunities for internal collaboration.

– Our integrated CRM Solution gives us the preconditions we need to manage our collaboration professionally. And the solution is a big improvement in how our alumni and former students get the opportunity to continue their relation with the university after their studies compared to our previous portal-based solution, says Anni Rosenberg, MDH Alumni, Mälardalen University.

MDH My Alumni Page

VISIT MDH.SE/ALUMNI TO SEE HOW MDH PRESENTS MY ALUMI PAGE

In collaboration, Mira Network and Mälardalen University developed My Alumni Page together. The vision was a new solution for alumni organizations who want to work strategically with their alumni relations without an advanced portal solution. With three simple clicks the alumni can enter information about themselves and how they want to keep in touch with and give back to the university. And the university receives the information directly in their CRM Solution. A time-efficient and modern way to obtain information from the university’s alumni. And the university can use the information and communicate in different strategically chosen channels. The responsive design offers the alumni high availability since they easily can stay in touch with the university regardless what device they are using.

– We have now been working with My Alumni Page for a while and it has definitely simplified our work. The solution facilitates our communication with our most active alumni since we easily can see who they are and how they want to engage. It allows us to be more personal in the speech, which favors the relationships with our alumni. My Alumni Page also makes it easier to measure the effect of our work since we can produce measurable numbers, says Karin Wittur, MDH Alumni, Mälardalen University.

Mälardalen University are now working with a comprehensive solution that supports their work with collaboration. It also strengthens, maintains and meets the need for different ways to reach their audience. Which helps them to continue to be one of Sweden’s biggest university – and to offer educations that are attractive to students and students who are attractive on the labor market.


Mälardalens högskola bedriver en framgångsrik alumnverksamhet med hjälp av sin integrerade CRM-lösning och nyutvecklade My Alumni Page

Hösten 2014 påbörjade Mälardalens högskola tillsammans med Mira Network utvecklingen av My Alumni Page. En modern och responsiv lösning för alumnverksamheter, fullt integrerad med Miras CRM-lösning. Idag bedriver Mälardalens högskola en modern och framgångsrik alumnversamhet med hjälp av My Alumni Page. Där dem som arbetar med alumnverksamheten upplever ett stort lyft i hur alumnerna får möjlighet att fortsätta sin relation med högskolan efter studietiden.

mdh logganMälardalens högskola kännetecknas av nära samarbeten med företag och offentlig sektor i regionen. Högskolans ökade fokus på samverkan, behovet av en modernare lösning för alumnverksamheten, en bättre överblick på sina relationer och administrativ avlastning ledde till ett strategiskt val. En integrerad CRM-lösning som stödjer flera avdelningar. Lösningen stöttar arbetet med alumnirelationer, fundraising och eventhantering. De såväl strategiskt valda integrationerna med Ladok och LinkedIn tillgodoser dessutom högskolan med automatiserad och högkvalitativ data. Lösningen som helhet lägger grunden för samverkansprojekt av diverse karaktär och ger goda förutsättningar till internt samarbete.

– Vår integrerade CRM-lösning ger oss de förutsättningar vi behöver för att hantera vår samverkan på ett professionellt sätt. För våra alumner och tidigare studenter så innebär vår lösning ett stort lyft i hur de får möjlighet att fortsätta sin relation med högskolan även efter studietiden jämfört med vår tidigare portal-baserade lösning, säger Anni Rosenberg, Kommunikatör MDH Alumni, Mälardalens högskola.

MDH My Alumni Page

BESÖK MDH.SE/ALUMNI FÖR ATT SE HUR MDH PRESENTERAR MY ALUMNI PAGE.

Mira Network och Mälardalens högskola utvecklade tillsammans My Alumni Page. En ny lösning för organisationer som vill arbeta strategiskt med sina alumnirelationer utan en avancerad portallösning. Genom tre enkla klick anger alumnerna information om sig själva och hur de vill hålla kontakten med och ge tillbaka till lärosätet – samtidigt som högskolan tillgodoses med informationen direkt i sin CRM-lösning. Lösningen utgör ett tidseffektivt och modernt sätt att erhålla information från lärosätets alumner, för att därefter använda informationen och kommunicera ut i olika kanaler. Den responsiva designen erbjuder alumnerna hög tillgänglighet eftersom de enkelt kan hålla kontakten med högskolan oavsett vilken enhet de surfar på.

– Nu har vi varit igång med My Alumni Page ett tag och det har förenklat det praktiska arbetet. Lösningen har underlättat kommunikationen med våra mest aktiva alumner eftersom vi enkelt kan se vilka de är och på vilket sätt de vill engagera sig. Det gör att vi kan vara mer personliga i tilltalet, vilket gynnar relationerna med våra alumner. My Alumni Page gör det också lättare att mäta effekten av arbetet eftersom vi kan ta fram mätbara siffror, säger Karin Wittur, kommunikatör MDH Alumni, Mälardalens högskola.

Nu arbetar Mälardalens högskola med en helhetslösning som stödjer samverkansarbetet. Stärker, underhåller och tillgodoser behovet av att på olika sätt kunna nå sina målgrupper. Vilket hjälper dem att fortsätta vara en av Sveriges större högskolor – och att erbjuda utbildningar som är attraktiva för studenterna och studenter som är attraktiva på arbetsmarknaden.