Terminologi dataskyddsförordningen (GDPR) på svenska och engelska

Vi har sammanställt litet svenskt-engelskt lexikon för terminologi relaterad till dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR).

English Svenska Kommentar
GDPR General Data Protection Regulation DSF Dataskyddsförordningen
.... Directive Personuppgiftslagen (Lag 1998:204 i Sverige, lag 22.4.1999/523 i Finland) och Personvernsreglerna i Norge
Compliance Regelefterlevnad
Data erasure Gallring Men man verkar prata mer om data retention på engelska.
Extract from the register Registerutdrag Termen finns inte i lagtexten, men regleras i § 15 och där är formuleringen "a copy of the personal data undergoing processing", men extract from the register verkar vara den vanligaste formuleringen i löptext.
Data subject Registrerad Art. 4 § 1
Data Protection Officer (DPO) Personuppgiftsombud / Dataskyddsombud (DSO)
(Personal Data) Processor Personuppgiftsbiträde
(Personal Data) Controller Personuppgiftsansvarig
Personal Data Processing Agreement Personuppgiftsbiträdesavtal
Public Authority Myndighet
??? (ICO - Information Commissioners Office i UK) Tillsynsmyndighet (Sv: Datainspektionen, No: , Fi: Dataombudsmannens byrå)
Personal Data Breach Personuppgiftsincident
Nyttiggörande Collaboration, Outreach, Technology Transfer
Contract Education, Continuous education, Professional Development Uppdragsutbildning (Etter- och vidareutdanning)
Lawful basis Rättslig grund Svenska termer från Datainspektionen. Engelska termer från ICO.
a) Consent a) Samtycke
b) Contract b) Avtal med den registrerade
c) Legal obligation c) Rättslig förpliktelse
d) Vital interests d) Skydda grundläggande intressen
e) Public task
("processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller")
e) Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse
f) Legitimate interests f) Intresseavvägning (ibland berättigat intresse) Datainspektionen gör bedömningen att myndigheter kan inte använda Intresseavvägning. ICO tycker däremot att det är ok i vissa situationer.

Blogginlägg om GDPR