Feature: Widget med statistik för alumner

Magnus Bratt

Denna widget visas på startsidan för användare som har rättigheten Alumnrelationer.

Widget statistik för alumner

Klicka på + i övre högra hörnet för att expandera. Du får nu möjlighet att ange två datum för att se förändringen mellan dessa två datum.

Widget statistik för alumner - expanderad

De olika värdena beräknas så här:

Från alla siffror är personprofiler som är borttagna och personer markerade som avlidna borträknade. Detta kan leda till att siffrorna ändrar sig historiskt. Om en person markeras som avliden eller personprofilen raderas så kommer denna inte längre räknas med. Om en person gallras så räknas denne däremot med, men kommer räknas som “fallit från” i den period då hen gallrades.

Notera att slutet på vald period är till-datum, inte till-och-med. Det innebär att för att se 2019, så ska datumen sättas till 2019-01-01 och 2020-01-01. 

Personer

Vid periodens start är antal personer som

 • har skapats före vald period
 • Inte har gallrats före vald period

Tillkommit ( + ) är personer som

 • har skapats under vald period

Fallit från ( – ) är personer som 

 • har gallrats under vald period

 

Antal alumner

Vid periodens start är antal personer som

 • har fått personkategorin “Alumn” före vald period
 • inte har gallrats före vald period

Tillkommit ( + ) är personer som

 • har fått personkategorin “Alumn” under vald period

Fallit från ( – ) är personer som

 • har avmarkerats från personkategorin “Alumn” 
 • har gallrats under vald period

OBS att om en person markeras och avmarkeras med personkategorin “Alumn” flera gånger under en period, så kommer hen att räknas flera gånger i tillkommit och fallit från.

 

Registrerade / Antal alumner

Vid periodens start är antal personer som

 • har ett AlumniFirstTimeRegistrationDate före vald period
 • inte har ett AlumniUnregistrationDate före vald period 
 • inte har gallrats före periodstart

Tillkommit ( + ) är personer som

 • har ett AlumniFirstTimeRegistrationDate under vald period.

Fallit från ( – ) är personer som

 • har ett AlumniUnregistrationDate under vald period.

OBS att om en person registrerar och avregistrerar sig flera gånger, så kommer AlumniFirstTimeRegistrationDate inte att ändras utan behållas som datum då personen registrerade sig första gången. AlumniUnregistrationDate avser sista gången personen avregistrerade sig. 

 

FAQ: Hur kan antalet personer i nyckeltalsboxen skilja sig från antal personer i widgeten “Alumnstatistik”?

I nyckeltalsboxen “Personer” visas antal personprofiler i systemet som inte är borttagna. Dvs här inkluderas både gallrade och avlidna. I widgeten “Statistik alumner” visas antal personprofiler som inte är borttagna OCH inte är gallrade OCH inte är avlidna.

Tanken med nyckeltalsboxen “Personer” är att visa hur många personprofiler som finns i systemet. Tanken med widgeten “Statistik alumner” är att visa hur många registrerade alumner man har jämfört med totalt antal alumner, jämfört med totalt antal personer. Det känns konstigt att räkna avlidna och gallrade bland “registrerade alumner”. Och om de tas bort där så känns det naturligt att även exkludera dem i kolumnen “alumner” och “personer” i widgeten för Statistik alumner.

FAQ: Hur kan antalet registrerade alumner vara högre än antalet alumner?

Detta sker om det finns fler personprofiler som har AlumniFirstTimeRegistrationDate satt än som har personkategorin Alumn. Normalt så sätts alltid personkategorin Alumn samtidigt som fältet AlumniFirstTimeRegistrationDate, men det finns inget som tekniskt hindrar att personkategorin Alumn tas bort.

FAQ: Hur kan antal personer i urvalet Registrerad alumn mellan 1-5 år, skilja sig från antal registrerade alumner som tillkommit under samma period enligt widgeten?

Det är skillnad på hur många som tillkom under en period, och hur många som tillkom under en period och idag inte är avregistrerade eller gallrade.  Urvalet visar hur många registrerade alumner som registrerat sig under perioden och idag inte är avregistrerade eller gallrade. Widgeten räknar även med alumner som registrerat sig under perioden, men därefter har avregistrerat sig eller gallrats. Däremot inkluderar siffrorna i widgeten inte registrerade alumner som markerats som avlidna då vi inte håller reda på avliden-datum. Borttagna personer räknas inte med i någon statistik.

Was this article helpful?

Related Articles